Index of VV Nalimov HistCite Evaluations
Guide to Databases Created by Histcite Return to Main Index

FOLDER LAST MODIFIED NODES MAPS DESCRIPTION
Nalimov VV publications 20 Oct 2010 82 G1-G2 Publications by VV Nalimov
Nalimov VV citation record 20 Oct 2010 2966 G1-G2 Publications by VV Nalimov and the papers citing VV Nalimov
Naukometriya 20 Oct 2010 208 G1-G2 Papers citing Nalimov's Naukometriya (Scientometrics). Full text English translation of Naukometriya is available here.
Statisticheskie metody planirovaniya ekstremal'hykh eksperimentov 20 Oct 2010 1004 G1-G2 papers citing Nalimov's Statisticheskie metody planirovaniya ekstremal'hykh eksperimentov (Statistical Methods for Design of Extremal Experiments).
Primenenie matematicheskoi statistiki pri analize veshchestva 20 Oct 2010 1127 G1-G2 Papers citing Nalimov's Primenenie matematicheskoi statistiki pri analize veshchestva and papers citing the 1963 English translation The Application of Mathematical Statistics to Chemical Analysis.
Nalimov in the field of scientometrics 26 Oct 2010 388 G1-G2 Publications by Nalimov in the field of scientometrics and the papers citing them.